Tikslai, uždaviniai

Pasirinktoji multimedijinė Lietuvos lenkų kalbos tarmių ir liaudies kultūros pristatymo forma kelia tiek populiarinimo ir didaktikos, tiek nemažiau svarbius mokslo tikslus. Toks sumanymas išsiskiria savo interdiscipliniškumu – siekiame atskleisti turtingą tarmių ir kultūrų įvairovę, pabrėždami jų specifiką ir unikalumą, iškeldami aikštėn Lietuvos lenkų tarmių sąsajas su pagrindinėmis lenkų tarmėmis, bendrine lenkų kalba ir kitomis kalbomis, vartojamomis Lietuvoje. Didelį dėmesį skirsime ir kultūrų sąveikai.  

Vienas iš esminių vadovo tikslų yra sąmoninti, kad Lietuvos lenkų kalbos tarmės nėra kažkokia, blogesnę vertę turinti, kalba, kurios reikėtų gėdytis ir kalbos kodų hierarchijoje skirti žemesnę vietą bendrinės lenkų kalbos, lietuvių ar rusų kalbų atmainų atžvilgiu, bet kad jos sudaro lygiai turtingą ir gražią kalbos atmainą, nors ir besiskiriančią nuo bendrinės lenkų kalbos. Yra teritorinė pastarosios atmaina, gerai išsaugojusi lenkų kalbos gramatinę sistemą, savitą leksiką. Funkcionuoja panašiai kaip lietuvių kalbos tarmės, kurios, beje, savo vartotojų irgi ne visuomet yra vertinamos teigiamai, tačiau užima itin svarbią vietą, būdamos tautinio paveldo ir mūsų tapatumo sudedamąja dalimi.

Svarbus uždavinys yra parodyti šios kalbos atmainos specifinius bruožus, kurie susiformavo dėl kitų, nuo žilos senovės Lietuvos teritorijoje vartojamų, kalbų poveikio. Lenkų tarmėse išlikę šių interferencijų pėdsakai, kaip daugiakultūrių ir daugiaetninių ryšių išraiška, tik paliudija, kad kalboms, etnosams, kultūroms, religijoms ir ritualams susidūrus, visuomet gimsta išskirtinės ir originalios vertybės.

Tikimės, kad ši platforma taps intelektualaus dialogo tarp skirtingų sričių mokslininkų, taikančių nevienodas metodologijas ir atstovaujančių skirtingiems požiūriams, erdve. Tokiu būdu Lietuvos lenkų tarmės galės būti tiriamos ne izoliuotai, o kartu su kitomis kalbos atmainomis, funkcionuojančiomis toje pačioje teritorijoje ir permainomis vartojamomis paribio gyventojų. Vykdant tyrimus taip pat bus atsižvelgiama į kultūrinį ir istorinį kontekstus.

Rengiama didaktinė-mokslinė platforma bus nuolatos papildoma naujais duomenimis, tiek moksliniais darbais, tiek žvalgomųjų ekspedicijų metu padarytais garso įrašais, nuotraukomis ir kitaip įamžintomis įvairiomis folkloro formomis. Svajojame apie tai, kad kiekvienas Lietuvos lenkų kaimas būtų aprašytas nors trumpu straipsniu, o vartojama jame kalba liktų dokumentuota. Tikimės, kad internete pateikiami moksliniai tekstai ir informantų pasakojimai, rengiamas tarminių žodžių žodynas ras savo skaitytoją, o visi mokantys kalbėti tarmiškai įsitrauks į mūsų veiklą, skirtą gražiam tautiniam paveldui, kuriuo vadinama kalba ir žodžiu išreikštos kultūrinės vertybės, išsaugoti.