BAČKININKAI

Bačkininkai – gyvenvietė Švenčionių rajone. Seniūnaitijos centras. Kaime gyvena lenkai ir sentikiai. Kaimas priklauso Švenčionių parapijai.

Literatūra

Pateikėjas

[Bačkininkai, GP31] Pateikėja moteris, gimė 1931 m. Bačkininkų kaime.. Baigė 1 klasę rusų kalba. Kalba gudų ir lenkų kalbomis, moka rusų kalba. Lietuvių kalbos nemoka iš viso. 25 metus dirbo kolūkyje.

Audio įrašas

Jaka ja tam była… Da gospodynia jeści, wezma, owieczki skarmia, da chleb, da tam mleka do butelki wleji, czy tam skwarka jaka położy, nu daje mnie zjeść, a ja owieczki skarmia. Wtedy sionda na owieczku i jeżdżam. Owieczka rogata, za rożki tak trzymam sia, nu co to, gospodarz mówi, co to jest, takie, owieczka stała chuda taka i jagniuki stali chude, jaż podoja jo, z gliny garnuszek taki zlapała, posuszyła na słoncu, sechnie, sionda, podoja swoje mleka jej wyleja, a jejne sama wypia. Jaka tam była. Jedynasty roczek był, dureń, teraz jedynasty rok tak on już rozumny, dziecko wychowane, a my jakie byli, wot. A nijakie. [Długo Pani służyła?] Nu, cała lato pasła u jich krowy, a na zima już mama zabierała do domu, a wtedy przyjechał na drugi rok, a ja przenda, nogo, siońść, jak sionda wtedy nie dostaja nogo, tak ja u stojuszki taka wo zrobili, tu wo wciągnęli do kołowróta, do dziureczki i wtedy o tu dziureczka przykręcili, tu taka jak łapatka przyrobili nu i u stojuszki przenda. Ona mówi, Pani ja jo zabiora, a ona, pan`ok, tak nie prendkoż popendzicie do pola. Aj, u was tu biednie, tak ona u nas choć podje smaczniej i mleczka mami, a u mamy krowy nie było, nic. Nu wo tak. Nu i zabrała mnie, zabrała, tak ja na dziewięć ścian naprzendła lna, wot. Przyjechała córka z Wilna, to przywiozła mnie gościńca. Bluzeczka taka, co dzieci nie lazo, mnie już przywiozła gościnca. Jej, taka rada. Toż pomyślisz. A teraz pełny szkaf i gnijo.
jaka ja tam była// da gospodyn’a jes’c’i/ vezma/ ov’ečk’i skarm’a/ da xl’eb/ da tam ml’eka do butel’k’i vl’eji/ čy tam skvarka jaka połožy/ nu daje mn’e z’jeść/ a ja ov’ečk’i skarm’a// ftedy śonda na ov’ečku i ježdžam// ov’ečka rogata/ za rošk’i tak čšymam śa/ nu co to/ gospodaš muv’i/ co to jest tak’e/ ov’ečka stała xuda taka i jagn’uk’i stal’i xude/ jaž podoja jo/ z gl’iny garnušek tak’i zl’apała/ posušyła na słoncu/ sexn’e/ śonda/ podoja svoje ml’eka jej vyl’eja/ a jejne sama vyp’a// jaka tam była// jedynasty roček był/ dureń/ teras jedynasty rok tak on juš rozumny/ dźecko vyxovane/ a my jak’e byl’i/ vot// a n’ijak’e// [Długo Pani służyła?] nu/ cała l’ato pasła u jix krovy/ na źima juš mama zab’erała do domu/ a ftedy pšyjexał na drug’i rok/ a ja pšenda/ nogo/ śon’ść/ jak śonda ftedy n’e dostaja nogo/ tak ja u stojušk’i taka vo zrob’il’i/ tu vo vćońgnel’i do kołovruta/ do dźurečk’i i ftedy o tu dźurečka pšykren’ćil’i/ tu taka jak łapatka pšyrobil’i/ nu i u stojušk’i pšenda// ona muv’i/ pani ja jo zab’ora/ a ona/ pan`ok/ tak n’e prendkoš popendźiće do pol’a// aj/ u vas tu b’edn’e/ tak ona u nas xoć pod’je smačn’ej i ml’ečka mam’i/ a u mamy krovy n’e było/ n’ic// nu vo tak// nu i zabrała mn’e/ zabrała/ tak ja na dźev’en’ć śćan napšendła l’na/ vot// pšyjexała curka z v’il’na/ to pšyv’ozła mn’e gościńca// bl’uzečka taka/ co dźeći n’e l’azo/ mn’e juš pšyv’ozła gościnca// jej/ taka rada// toš pomyśl’iš// a teras pełny škaf i gn’ijo//