DRUSKININKAI

Druskininkai – miestas-kurortas pačiuose Lietuvos pietuose, Dzūkijoje, Alytaus apskrityje, 60 km į pietus nuo Alytaus. Druskininkų savivaldybės centras. Druskininkai yra seniausias (nuo 1794 m.) ir didžiausias, visus metus veikiantis Lietuvos balneologinis, purvo ir klimatinis kurortas. Druskininkų senamiestis yra urbanistikos paminklas. Druskininkai rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą minimi 1636 m. Mineraliniai šaltiniai žinomi nuo XVIII a. pradžios. 1789 m. Druskininkus aplankė Lietuvos Didysis Kunigaikštis Stanislovas Poniatovskis, kurio įsakymu ~1790 m. rūmų gydytojas ėmė tirti mineralinių vandenų gydomąsias savybes. Kurortas įkurtas 1794 m. birželio 20 d., kai Stanislovas Augustas Druskininkus paskelbė gydomąja vietove. Svarbus kurorto gyvenimo įvykis – geležinkelio Sankt Peterburgas-Varšuva atidarymas 1862 metais. Artimiausia Druskininkams geležinkelio stotis (Pariečė) buvo 19 km nuo kurorto centro. Ją buvo galima pasiekti vieškeliu. XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje Druskininkuose pastatyta keletas mažų sanatorijų, vasarnamiai (panašaus stiliaus į to meto Europoskurortus). Čia vasarojo Vilniaus, Varšuvos ir Maskvos vidurinė klasė. Pagal lankomumą Druskininkai Rusijos imperijoje tapo treti po Kaukazo ir Krymo. Tarpukaryje Druskininkai priklausė Lenkijai (1920–1939 m.). Pirmas pokarinis kurortinis sezonas oficialiai pradėtas jau 1923 m., tačiau iki 1930 m. kurortas vystėsi silpnai. 1930 m. Druskininkus ėmė valdyti Bank Gospodarstwa Krajowego, 1931 m. jį nupirko Lenkijos iždas. Kurortą populiarino Juzefas Pilsudskis, kuris čia praleido didelę dalį savo vasaros atostogų. Miestas priklausė Balstogės vaivadijos, Gardino apskričiai. 1939 m. rugsėjo mėn. raudonoji armija įsiveržė į Lenkiją ir okupavo Druskininkus. Miestelis nuo 1939 m. spalio iki 1940 m. rugpjūčio priklausė Baltarusijos TSR, Balstogės sričiai. 1990 m. balandžio 5 d. demokratiškai išrinkta 1-oji Nepriklausomos Lietuvos Druskininkų miesto taryba ir valdyba. XX a. 10-ajame dešimtmetyje prie miesto prijungta Ratnyčia. 

Literatūra

Druskininkai. Mūsų Lietuva, T. I, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964, 350.
Druskininkai. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. I (A-Grūdas), Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985, 459.
Druskininkų raidos chronologija, sud. Vytautas Valentukevičius, 2004,
Druskininkai: Vija, 272 p. Druskininkai: miestas ir apylinkės, 2005, Kaunas: Adaksita.
Druskininkai skaičiais,Vilnius: Statistikos departamentas, 2005, 30 p.
Griškaitė Reda, 2003, Mineralinis miestelis“ arba kurortinės kultūros pradžia Lietuvoje = „Минеральное местечко“ или начало курортной культуры в Литве = „Mineralne miasteczko“ albo początek kultury uzdrowiskowej na Litwie, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 326 p.
Druskieniki. Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. II, s. 167-168. Griškaitė Reda, 2003, Mineralinis miestelis“ arba kurortinės kultūros pradžia Lietuvoje = „Минеральное местечко“ или начало курортной культуры в Литве = „Mineralne miasteczko“ albo początek kultury uzdrowiskowej na Litwie, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 326 p. Historia Druskienik. (http://www.druskininkumuziejus.lt/pl/diic/historia-druskienniki)

Pateikėjas

[Druskininkai, HP] Pateikėja moteris, gimusi Gardine, Baltarusijoje, atvyko į Druskininus su tėvais kai turėjo du metus. Vyras baltarusis, su vyru kalba rusiškai. Su vaikais kalba rusiškai, lenkiškai ir lietuviškai, su anūkais – lietuviškai. Baigė 7 klases lenkų mokyklos Druskininuose, vaikai baigė rusų mokyklą. Lanko pamaldas lenkų kalba Druskininkų bažnyčioje. Dirbo kambarine sanatorijoje ir privačiuose namuose. Sakosi, yra bajorų kilmės.

Audio įrašas

Jak uzdrowisko zaczęło się, zaczęli budować wille, kto miał pieniądze, oni tu nie mieszkali, ale mieszkali, tego, na zimie nie pracowali, wszystkie te wille nie pracowali, bo byli nieogrzewane, a wiosną zaczynała się robota. Naszym miejscowym ludziom, tutejszym, kto druskienicki był. Nu w tych domach wypoczynku, nu to było dużo, jeśli panie chcą zobaczyć, to jeszcze pewnie na tej ulicy po Zielonej tam para domów jest, starych willi. Nu potem była tam na Pogance , jak u nas nazywali, za Rotniczanką były prywatne te wszystkie wille. Nu i tu ludzie z tego żyli. (A ta Rotniczanka, taka dzielnica była czy jak?) Nie, tu jest, osiem kilometrów stąd, dziewięć, od jeziora nazywa się, ona stamtąd bierze, no dziewięć kilometrów, to ona tak sobie płynie. I tutaj tak nazwali widocznie Rotnice , wieś, trzy kilometry. Ona była na drodze, bo dlatego że był most w Druskienikach przez Niemen, to ona była taka droga Grodno, przez Rotnice albo na suchą granicę, gdzie była siedemnaście kilometrów stąd, albo na most, przejeżdżać było. To ta Rotnica starsza od Druskienik, na dużo starsza. (To stamtąd miasteczko zaczęło się, tak?) Zaczęło się stamtąd, tutaj ta woda, jak zaczęły się te wody, zrozumieli, że to jest lecznicze, nu i trzeba było korzystać, Polska też była po wojnie, to było nie bardzo do tego. Wszystko było w prywatnych rękach, zbudowane te łazienki, jak my nazywamy, zawsze w parku, co stare jest, teraz tam, panie były pewnie, w parku naszym. To ten budynek to jeszcze, z tej strony jak wchodzimy, to tam zawsze mówili, że tam Piłsudski, kabiny jego na górze byli. Jak przyjeżdżał Piłsudski, to już jego tam dwie kabiny były i on tam zajmował się. A to było w prywatnych, nie, w rządowych rękach, a potem, czy w prywatnych było, a potem już byli rządowe, wziął zarząd te łazienki pod swoją opiekę. Nu ludzi było latem dużo, przyjeżdżało, tutaj jak liczyli, że było do dwudziestu tysięcy z nami razem, z tymi, co miejscowi byli. Jeden dochód był tylko z tych wszystkich wo tych wczasowiczów. Pokojówki, kelnerki, kucharze, targowla , obsługa, to wszystko już było nasze.
[jak uzdrov’isko zaczeŭo śe/ zaczel’i budovać v’il’l’e/ kto m’aŭ p’en’ondze/ on’i tu n’e m’eškal’i/ al’e m’eškal’i/ tego/ na źim’e n’e pracoval’i fšystk’e te v’il’l’e/ n’e pracoval’i/ bo byl’i n’eogževane/ a v’osno začynaŭa śe robota// našym m’ejscovym l’udźom/ tutejšym/ kto drusk’en’ick’i byŭ// nu f tyx domax vypočynku/ nu to byŭo dužo/ jeśl’i pan’e xco zobačyć/ to ješče pevn’e na tej ul’icy po źel’onej tam para domuf jest/ staryx v’il’l’i// nu potem byŭa tam na Pogance/ jak u nas nazyval’i/ za Rotn’ičanką/ byŭy pryvatne te fšystk’e v’il’l’e// nu i tu ludźe s tego žyl’i// (A ta Rotniczanka, taka dzielnica była, czy jak?)// n’e/ tu jest/ ośem k’il’ometruf stont/ dźev’en’ć/ ot jeźora nazyva śe/ ona stamtont b’eže/ no dźev’en’ć k’il’ometruf/ to ona tak sob’e płyn’e// i tutaj tak nazval’i v’idočn’e Rotn’ice/ v’eś/ čšy k’il’ometry// ona byŭa na drodze/ bo dl’atego že był most v Drusk’en’ikax przez N’emen/ to ona byŭa taka droga Grodno/ pšez Rotn’ice albo na suchą gran’ice/ gdźe byŭa śedemnaśće k’il’ometruf stont/ al’bo na most/ pšeježdžać byŭo// to ta Rotn’ica starša od Drusk’en’ik/ na dužo starša// (To stamtąd miasteczko zaczęło się, tak?)// začeŭo śe stamtont/ tutaj ta voda/ jak začeŭy śe te vody/ zrozum’el’i že to jest lečn’iče/ nu i čšeba było kožystać// Pol’ska tež byŭa pu vojn’e/ to byŭo n’e bardzo do tego// fšystko byŭo f pryvatnyx reŋkax/ zbudovane te ŭaźenk’i/ jak my nazyvamy/ zafše f parku/ co stare jest/ teras tam/ pan’e byŭy pevn’e/ f parku našym// to ten budynek to ješče/ s tej strony jak fxodźimy/ to tam zafše muv’il’i/ že tam P’iŭsuck’i/ kab’iny jego na guže byl’i// jak pšyježdžaŭ P’iŭsuck’i/ to juš jego tam dv’e kab’iny byŭy i on tam zajmovaŭ śe// a to byŭo f pryvatnyx/ n’e/ v žondovyx reŋkax/ a potem/ čy f pryvatnyx byŭo/ a potem juž byl’i žondove/ vźoŭ zažont te ŭaźenk’i pot svoją op’eke/ nu l’udźi byŭo l’atem dužo/ pšyježdžaŭo/ tutaj jak l’ičyl’i/ že byŭo do dvudźestu tyśency z nam’i razem/ s tym’i/ co m’ejscov’i byl’i// jeden doxud byŭ tyl’ko s tyx fšystk’ix vo tyx fčasov’ičuf// pokojufk’i/ kel’nerk’i/ kuxaže/ targovl’a/ opsługa/ to fšystko juž byŭo naše]