SUDERVĖ

Kaimas Vilniaus rajone, į šiaurės vakarus nuo Vilniaus, prie Sudervėlės upės (Neries dešinysis intakas). Seniūnijos centras. Yra biblioteka, paštas, garsus Stuokos-Gucevičiaus projektuota Švč. Trejybės bažnyčia (pastatyta 1802 m). Pamaldos laikomos lietuvių ir lenkų kalbomis. Šalia bažnyčios taip pat stovi dar vienas senas pastatas - klasicistinė mūrinė varpinė, o visą teritoriją aplink užima vietinės kapinės, kur daug senų antkapių. Sudervėje išlikę ir čia buvusios dvaro sodybos fragmentai. Pastate šiuo metu yra įsikūrusi Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla, kurioje vykdomos ugdymo programos lenkų kalba.
Istorijos dokumentuose Sudervė minima nuo 1493 metų. Nuo 1507 metų Sudervė minima kaip valsčius. 1637 m. dvaras ir žemė priklausė tuometiniam Vilniaus burmistrui J. Senkevičiui. Nuo 1669 m. dvaras atiduotas jėzuitams. XVIII a. antroje pusėje jį įsigijo Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis, turėjęs keletą dvarų netoli Vilniaus. 1833 m. dvaras atiteko vyskupui Valentinui Volčackiui. Tarpukario metais Sudervės dvare gyveno Vilniaus universiteto rektorius, žinomas publicistas Marianas Zdziechovskis (Marian Zdziechowski) (1861–1938).

Literatūra

Gajewski Mirosław, 2002, Nasze podwileńskie ojczyzny, Wilno: Wydawnictwo Czas.
Jackiewicz Mieczysław. Litwa: Podróż sentymentalna, Warszawa, 2006, 117-118. Paczkowska Czesława 2005, Gmina Suderwa. Rejon Wileński: zarys społeczno-krajoznawczy, Vilnius, 94-98.
Sirokomlė Vladislavas 1989, Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą, Vilnius, 126-129.
Sudervė. Mūsų Lietuva, T. 1., Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964, 174.
Suderwa. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880-1914, Tom XI, Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 549.
Syrokomla Władysław 1857, Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna, Wilno.
Судерва. Географическо-статистический словарь Российской империи, T. 4 (Павастерортъ — Сятра-Касы). СПб, 1868, 775.

Pateikėjas

[Sudervė, LM39] Pateikėjas vyras, gimęs 1939 m., visą laiką gyvena Sudervėje. Baigė 7 klases rusų mokyklos, dirbo vairuotoju, dabar patarnauja bažnyčioje. Kalba lenkiškai ir rusiškai, lietuvių kalbos nemoka. Tėvai kalbėjo lenkiškai.

Audio įrašas

(Może Pan o kościele opowie?) Po projekcie Stoki-Gucewicza, w tysionc osimset czszecim założony, w dwadziestym drugim ukończony, czszydziestym czwartym kosekwowany. Nu tutej fundatory, nu to miejscowe biskup Wołczacki, założony przez biskupa Wołczackiego. Fundatory byli tu, pan tego, Wołk, majontku, tam o szkoła teraz, nu ten w pałacu, dwupientrowy tam domik taki. (To daleko?) Tak. Nie, tu niedaleko o. Tam zajść za kościół, to może i widać. Później nu tam jest taka, wejścia, piwnica taka pot kościołem, i tam trumny stojo. (Jeszcze teraz?) I tam i dzieś koło Korwia ksionżenta, też oni fundatorami byli, kościoł budowali. (Tutej duże majątki były?) Tak, a później ojciec mój pracował tutej ogrodnikiem w tym majontku i mieszkał w tym pałacu tam, u pana Ździchowskiego. (Co o nim opowiadał?) Ździchowski, wiencej przyjeżdżała Ździchowska i taki był rzoncy pan Ratynski. Bo Ździchowski przyjeżdżał tylko latem, tam kiedyś rektoram jak pracował.
[ (Może Pan o kościele opowie?) po projekće stokʼi gucevʼiča/ f tyśonc ośimset čšećim załožony/ v dvadźestym drugʼim ukońčony/ čšydźestym čvartym kosekvovany// nu tutej fundatory nu to mʼejscove bʼiskup vołčackʼi/ załožony pšez bʼiskupa vołčackʼego// fundatory bylʼi tu pan tego vołk/ majontku/ tam o škoła teras/ nu ten v pałacu/dvupʼentrovy tam domʼik takʼi/(To daleko?) tak// ńe / tu ńedalʼeko o// tam zajść za kośćuł/ to može i vʼidać// puźńej nu tam jest taka/ vejśća/ pʼivńica taka pot kośćołem/ i tam trumny stojo// (Jeszcze teraz?) i tam dźeś koło korvʼa kśonženta/ teš ońi fundatoramʼi bylʼi/ kośćoł budovalʼi//(Tutej duże majątki były?) tak/ a puźńej ojćec muj pracovał tutej ogrodńikʼem f tym majontku i mʼeškał f tym pałacu tam/ u pana źdźixofskʼego// (Co o nim opowiadał?) źdźixofskʼi/ vʼencej pšyježdžała źdźixofska i takʼi był žoncy pan ratynskʼi// bo źdźixofskʼi pšyježdžał tylʼko lʼatem/ tam kʼedyś rektoram jak pracovał]