SMĖLIAI

Kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, 6 km nuo Kačergiškės, netoli Baltarusijos. Kaime kalbama lenkiškai ir gudiškai, vietiniai gyventojai lietuvių kalbos nemoka.

Literatūra

Pateikėjas

[Szmele, L19] Pateikėja moteris, gimusi 1919 metais Benėšuose, Ignalinos rajonee, nuo 1940 metų gyvena Smėliuose. Moka gudų kalbą, gražiai kalba lenkiškai, nesbaigė kelias klases lenkų mokyklos Kajotuose. Tėvai emigravo į Lenkiją pokario metais, ji liko čia, neilgai dirbo Latvijoje.

Audio įrašas

Starobytne ludzi tam żyli, tak żyli jak przychodziła sie, i teraz jak komu przychodzi sie tak żyjim, nu i o tak o. Ot ja miałam sześć dzieci. Na Mejksztach jedna, w Białarusi jedna, koło Rygi i wszystko, monż umar, syn samy starszy pindziesiont dwa, o dwa laty jak pogrzebiła, nu i o tak o stare serca zaboli, pomyszla wszytko nu i o tak, a teraz syn jest tam od Wilni na sianaǀkos, krowki sprzadała, bo już ne ma siły chodzić dā jej, ot nogi tak ot tego miejsca. Nu i o tak tak konika, konik jest jeszcze zostawszy sie, tak reszyli żeby, na konika sianka nakosić, bo zato że przyjadu dzieci z miasta, jak nie ma swego konia, a życia osimdziesiont lat już mam.
[starobytne l’uʒ’ʼi tam žyl’i/ tag žyl’i jak pšyxoʒ’ʼiła s’ʼe/ i teras jak komu pšyxoʒ’ʼi s’ʼe tak žyjim/ nu i uo tak uo// ot ja m’ałam šesʼʼcʼʼ ʒ’ʼec’ʼi// na mejkštax jedna/ v b’ałarusi jedna koło ryg’i i fšystko/ monš umar / syn samy staršy p’inʒ’ʼes’ʼont dva/ uo dva l’aty jak pogžeb’iła/ nu i uo tak uo stare serca zabol’i/ pomyš’l’a fšytko nu i uo tak/ a teras syn jest tam od v’il’n’i na s’ʼanaǀkos/ krofk’i spšadała/ bo juš n’e ma sʼʼiły xoʒ’ʼic’ dā jej/ ot nog’i tak ot tego m’ejsca/ nu i o tak tak końika/ kôńik jest ješče zostafšy s’e/ tak rešyl’i žeby/ na kôńika s’ʼanka nakos’ʼic’ʼ/ bo zato že pšyjadů ʒ’ʼec’ʼi z m’asta/ jak n’e ma svego kon’a/ a žyc’ʼa os’ʼimʒ’ʼes’ʼont l’at juš mam]