ROMANCAI

Kaimas Zarasų rajone, 8 km. nuo Zarasų. Vietiniai gyventojai kalba lietuviškai, tik vyriausios kartos atstovai dar moka lenkiškai.

Literatūra

Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880-1914, Tom IX,Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 718.

Pateikėjas

[Romancai, RV24] Pateikėjas vyras, gimęs 1924 metais, kilęs iš turtingos šeimos, jo tėvas turėjo apie 200 ha žemės. Pateikėjas dirbo tėvo ūkyje, buvo ištremtas į Sibirą, ten praleido 10 metų. Laisvai kalba lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai.

Audio įrašas

O co bendzim gadać? (No to jak pan żył, z jakiej rodziny pochodził?) Nu jak, pochodza, nu ojciac był bogaty, mieli ziemi. (A ile ziemi?) Tu dwa braci po osimdzesiont mieli, i czszeci był, dwieści czterdzeście wszystkiego mieli. (Hektarów?) Hektarów, ale czszy braci byli, tamte braci dzeci nie mieli, a moj ojciec tyku miał dzieci, nu wot tegu nu ji wtedy każdemu po osiemdziesiont hektarów była, ale jak dzieci nie mieli, nu to nas wywiezli tegu na Sibir, tam przeżyli my dziesieńć lat. Ojciac i moj ojca brat, dziaćka tam umarli, a ja wo z siostraj wróciłam sia i matka wróciła sia tutaj. Jedna siostra była mojich lat, ta w Kownia uczyła sia w uniwersytecia medycyny, jak Niemcy odstempywali ona pojechała w tamten bok , nu ji tam zgineła, popadła do tych wojennych bolniców tam tegu, nu siostraj robić, nu a wiencej co. Brat był drugi jiszǀcze tu jeden, ten, nas wywiezli on został sie, on umar tutej, w Jatajnia, tam bywszy polska, był dom inwalidaw wielki, nu to wot, nu on umar. Nu a my wrócili sia nazad, zaczeli robić w kołchozie, nu robili, nu ji przyszła prywatyzacja ta, nu teraz jeszǀcze wzieli ziemi, wszystko, ale dochodu nijakiego wielkiego nia ǀma, nu tyku żyć można, żyjim i wszystko. Do pensi mnie wo, ja bjora teraz wo koło cztersta sz czym, to sto czszydzieści osiem litów dokładajo, za to że na Sibirzy bywszy. Nu tak i żyjim, a wiencej co takiego. (A gdzie pan urodził się? ) Tu wo. (A jak nazywa się ta miejscowość?) Romancy, tu kiedyści rumianek dużo różnych była, to psze... te Rumancy nazwana, prawda tak.
[o co bendz’im gadac’? // (No to jak pan żył/ z jak’ej rodziny poxodził?) nu jak poxodzǝ nu uojcαc był bogaty/ m’el’i z’em’i// (A il’e z’em’i?) tu dva brac’i po uos’imdz’es’ont m’el’i/ i čšec’i był/ dv’es’c’i čterdz’es’c’e fšystk’ego m’el’i// (Hektarów?) ɤektaruf/ al’e čšy brac’i byl’i/ tamte brac’i dz’ec’i n’e m’el’i/ a môj uojc’ec tyku m’ał dz’ec’i/ nu vot tegu nu ji ftedy každemu po os’emdz’es’ont ɤektaruv była/ al’e jag dz’ec’i n’e m’el’i/ nu to nas vyv’ez’l’i tegu na s’ib’ir/ tam pšežyl’i my dz’es’en’c’ l’at/ uojc’αc i moj uojca brat/ dz’ac’ka tam umarl’i/ a ja vo s sʼostraj vruc’iłam s’α i matka vruc’iła s’α tutǝj/ jedna s’ostra była muojix l’at/ ta v Kovń’α učyła s’α v un’iversytec’α medycyny/ jak n’emcy otstempyval’i uona pojexała f tamten bok/ nu ji tam zg’ineła/ popadła do tyx vojennyx bol’n’icuf tam tegu/ nu s’ostraj rob’ic’/ nu a v’encej co/ brat. był drugi jišǀče tu jeden/ ten/ nas vyv’ez’l’i on został s’e on umar tutej/ v jatajńa, tam byfšy polʼska/ był dom invalʼidav vʼelʼkʼi/ nu to vot/ nu on umar/ nu a my vruc’il’i s’α nazat/ začel’i rob’ic’ v kołxuoz’e nu rob’il’i nu ji pšyšła pryvatyzac’ja ta/ nu teras ješǀče vz’el’i z’em’i/ fšystko al’e doxodu ńijakʼego v’el’k’ego n’ea ǀma/ nu tyku žyc’ muožna/ žyjim i fšystko/ do pens’i mn’e vo/ ja b’jora teraz vo koło čtersta š čym to sto čšydz’esʼc’i os’em l’ituv dokładajo/ za to že na s’ib’ižy byfšy// nu tak i žyjim a v’encej co tak’ego// (A gdzie pan urodził się? ) tu vo// (A jak nazywa się ta miejscowość?) romancy/ tu k’edys’cʼi rum’anek dužo ružnyx była to pše... te rumancy nazvana/ pravda tak]