BOGUTIŠKĖ

Bogutiškė – kaimas Švenčionių rajone. Šiaurėje stūkso Bogutiškės piliakalnis. Šiuo metu kaime yra išlikusios tik penkios trobos, tačiau senieji gyventojai pasakoja, kad jų buvo dvylika.

Literatūra

Bagutiškė. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. I, Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1966, 143 psl.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XV, cz. I, 1880-1914, Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 179.

Pateikėjas

[Bogutiškė, KS30] Pateikėja moteris, gimusi 1928 metais, užaugo Švenčionėliuose, dabar gyvena Bogutiškėje. Su šeima ir kaimynais kalba lietuviškai. Taip pat moka lenkų ir rusų kalbą. Baigė trys klases lenkų kalba ir vieną lietuvių kalba. Dirbo kolūkyje.

Audio įrašas

Dobrze po polsku nie umiem. [A kiedy Pani nauczyła się po litewsku? Z dzieciństwa?] Nie, już jak my byli panienki. Wtedy jak to zrosli, to wszendzie, to tam w wiosce, to tam domik po litewsku i po litewsku. Jeden domik takich by ja powiem. Czechowicz. Jaka nazwiska? Polska? Jasiulonis – litewska. Skinber – znowu polska. To tam rozmawiali po polsku. Kułda – polska, Jasiulonis – litewska, Użlis – litewska. To wa. My przywykli. I tak, i tak umieli. I te Litwiny po polsku, i my po litewsku umieli. Wot, a u nas w wiosce byli my trzy domy. Dyndul, to my po polsku trzy. A wtedy dwa domy Jasiulionis, tam po litewsku w domu rozmawiali. A my bawili sie jak dzieci razem i umieli i tak, i tak. A jak już ja wyszła za mąż za Litwina, to już my po litewsku późnie. Poki tata żył, to my po polsku z tatem i dzisiaj, Pani, pacierzy mówia, tata jak nauczył „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryja”, „Wierzę w Boga”, „Dziesieńć Boskich przykazań”, naukoła, naukoła, „Anioł Pański” i ta „Wieczne odpocznienie” – po polsku. Każdy poranek mówia po polsku, a wieczorem – po litewsku. [A czemu po litewsku?] Nu już później my jak zaczeli, to z Litwinamy, i dzieci do szkoły i do spowiedzi po litewsku. I ja jeszcze z młodnych dni nauczyła sia Maryji litanie i umiem na pamieńc wszystka i każdy wieczór mówia. [A w tych Nowych Święcianach tam że polska szkoła była chyba, nie?] A to my w dzierewni, myż dziesieńć kilometry u nas była taka wioska. Dwa czy wiencej jak dwa kilometry Grzyby, po polsku – Grzyby, a po litewsku – Grybai. Dzierewnia, wioska. Nu to tam my wszystkie z wszystkich stron szli dzieci do szkoły. [Do tych Grybów?] Do tych Grzyby. Po polsku.
dobže po pol’sku ńe um’em// [A kiedy pani nauczyła się po litewsku? Z dzieciństwa?] ńe/ juš jak my byl’i pańeŋk’i// ftedy jak to zrosl’i/ to fšendz’e/ to tam v v’osce/ to tam dom’ik po l’itefsku i po l’itefsku// jeden dom’ik tak’ix by ja pov’em// čexov’ič// jaka nazv’iska/ pol’ska/ jas’ul’on’is/ l’itefska// sk’inber/ znovu pol’ska// to tam rozmav’al’i po pol’sku// kułda/ pol’ska/ jas’ul’ońis/ l’itefska/ užl’is/ l’itefska// to va// my pšyvykl’i// i tak/ i tak um’el’i// i te l’itv’iny po pol’sku/ i my po l’itefsku um’el’i// vot/ a u nas v v’osce byl’i my čšy domy// dyndul’/ to my po pol’sku čšy// a ftedy dva domy jas’ul’on’is/ tam po l’itefsku v domu rozmav’al’i// a my bav’il’i s’e jak dz’ec’i razem i um’el’i i tak/ i tak// a jak juš ja vyšła za mąž za l’itv’ina/ to juš my po l’itefsku pózńe // pok’i tata žył/ to my po pol’sku s tatem i dz’is’aj/ pan’i/ pac’ežy muv’a/ tata jak naučył ojče naš/ zdrovaś maryja/ v’ežę v boga/ dz’es’en’c’ bosk’ix pšykazan’/ naukoła/ naukoła/ an’oł pansk’i i ta v’ečne odpočńeńe / po pol’sku// každy poranek muv’a po pol’sku/ a v’ečoram – po l’itefsku// [A czemu po litewsku?] nu juš puzn’ej my jak začel’i/ to z l’itv’inamy/ i dz’ec’i do škoły i do spov’edz’i po l’itefsku// i ja ješče z młodnyx dn’i naučyła s’a maryji l’itan’e i um’em na pam’enc’ fšystka i každy v’ečur muv’a// [A w tych nowych Święcianach tam że polska szkoła była chyba, nie ?] a to my v dz’erevn’i/ myž dz’esi’enc’ k’il’ometry u nas była taka v’oska// dva čy v’encej jak dva k’il’ometry gžyby/ po pol’sku/ gžyby/ a po l’itefsku/ grybai// dz’erevn’a/ v’oska// nu to tam my fšystk’e s fšystk’ix stron šl’i dz’ec’i do škoły// [Do tych Grybów?] do tyx gžyby// po pol’sku//